Knol Stuff

Knowledge is Power!

NGHI THỨC PHÓNG SANH

Information

NGHI THỨC PHÓNG SANH

Hay

Website: http://www.bodetam.org/Vietnamese/NghiQuyTinhDo/NghiThucPhongSanh.html
Members: 1
Latest Activity: Mar 28, 2010

Discussion Forum

This group does not have any discussions yet.

Comment Wall

Comment

You need to be a member of NGHI THỨC PHÓNG SANH to add comments!

Comment by Minh PQ on March 28, 2010 at 9:34am
48 pháp niệm Phật - Chùa Hoằng Pháp1. NIỆM PHẬT NỀN Giữ y có thể:
Ðã đem tâm này niệm Phật, Phạm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi thì xả, đừng dịch ngày để, sẽ chướng ngại tâm niệm của chúng ta. Vả lại, sở dĩ tâm niệm của chúng ta còn cứ dây dưa mãi với những tạp thiện, tạp ác là vì ý địa chưa thuần; nếu ta niệm Phật đến lúc tâm địa sáng tỏ, thời ý địa tự nhiên chuyên rộng sát nơi quán , không duyên tạp sự. Phải biết, niệm Phật có thể chuyển Phạm Thành Thánh, là phương tiện giải thoát thứ nhút của thế gian và xuất thế gian vậy.
2. NIỆM PHẬT NỀN GIN KHẨU NGHIỆP
Ðã dùng miệng này niệm Phật, Phạm tất cả những việc SÁT, Ðào, Đầm, VỌNG không nên Bường lời nói càng, nói quay. Một khi nói lỡ, nên tự nghĩ rằng: người niệm Phật không nên nói như thế, rồi cố gắng niệm lớn ít tiếng danh hiệu Phật để trấn áp và tâm mình đã tẩy ngay những lời bất thiện ấy.
3 .- NIỆM PHẬT PHẢI CHÍNH THÂN NGHIỆP:
Ðã đem thân này niệm Phật, thời trong mọi lúc cũng như trong mọi cử chỉ: đi, đứng, ngồi, nằm, thân cần phải đoan chánh thì tâm mới được thanh tịnh. Người niệm Phật nên tự nghiệm điều này, thật không bao giờ dối.
4 .- NIỆM PHẬT LAN CHUỐI
Niệm Phật một tiếng, tay lần một hột. Chỉ nên niệm bốn chữ, đừng lộn sáu chữ, vì bốn chữ rất dễ thành khối. Trong bốn chữ A Di Ðà Phật, hoặc lần chuối tại chữ A, hoặc lần tại chữ Ðà, hoạch định cho có phép tắc, không lầm lẫn được, đây là pháp mượn chuối để nhiếp tâm vậy.
5 .- NIỆM LỚN TIẾNG
Nếu lúc thần trí hôn trầm, hay khi vọng tưởng đua khởi nên, hãy tinh thần trấn tỉnh, để tiếng niệm Phật, niệm cho được vài ba trăm tiếng tự nhiên đổi thành cảnh giới an tịnh. Bởi vì nhĩ căn thính lắm, nên ngoại duyên dễ vào, tiếng làm cho tâm động, tạp tướng nổi dậy, nên phải to tướng niệm Phật để giữ gìn nhĩ căn, hầu mở tỏ tâm linh. Bây giờ tâm chỉ nghe tiếng của chính mình, mỗi tiếng liên tục, đầy đủ, tất cả những gì phải quay, nên, hư tự nhiên phóng xả.
6 .- NIỆM NHỎ
Nếu lúc tinh thần tán thất, hoặc khi nhiều việc nhoc nhằn hay phải nhiều điều bức bách, thì không cần phải niệm to, chỉ nên thấu liêm thần minh nhỏ tiếng niệm kỹ. Ðến khi hơi thở điều hòa, tinh thần hứng khởi, một tâm hồn định mới nên niệm to tiếng.
7 .- NIỆM THAM
Nếu tâm khí không được điều hòa, hoặc người hay chỗ có ngại, niệm to, niệm nhỏ đều thấy không tiện, thì chỉ nên động môi, dùng pháp niệm thầm (Kim Cang trì), không bắt buộc nhiều ít, nhưng nhút cấn : mỗi chữ, mỗi câu phải từ tự tâm lưu xuất.
8 .- MẶC NIỆM
Lại hoặc niệm to, niệm nhỏ đều không hợp, tay lần chuối lại hiềm phiền phức, niệm thầm vẫn thấy còn có dấu vết, thì xưa có phương tiện chí xảo là không cần động mồm, không phát ra tiếng, chỉ bắt tâm niệm duyên chuyên một cảnh, âm thầm dùng lưỡi gõ vào răng trước (răng cửa) hay tâm tưởng cũng được, tùy ý, chỉ phải làm sao cho tiếng thật rõ ràng, nhưng tiếng không phải phát ra từ cửa miệng mà phải phát ra từ tự Tánh. Tánh nghe lại phải dung thông nội tâm, nội tâm lại phải ở nơi đầu lưỡi, đầu lưỡi kéo lấy niệm căn, tự Tánh nghe nghe tự tính, hội dung thứ ba, niệm niệm viên thông, lâu sau sẽ được thành tựu pháp quán : Duy tâm thức.
Ðiều 9 .- HÒA HƠI THO
Hoặc lúc khí tịnh, tâm bình, thì trước nên tưởng thân mình đang ở trong vòng hào quang tròn, thầm quán trên đầu chót mũi, tưởng hơi thở ra vào, mỗi một hơi thở thầm một câu niệm A Di Ðà Phật. Phương tiện điều hòa hơi thở, không Huon không gấp, tâm niệm và hơi thở nương nhau, theo nhau ra, vào, đi, đứng, ngồi nằm đều nên làm như thế, đừng để gián đoạn. Thường phải tự "mật trì," nhiếp tâm đã lâu, cả hơi thở lẫn câu niệm, cả hai đều không còn phân biệt, tức thâm tâm này cũng đồng với hư không. Trì đến thuần thục, tâm nhãn khai thông, tam muội thoát nhiên hiện tiền, chính là "Duy tâm tịnh độ" đó.
10 .- TUY PHẬN
Hoặc lúc hôn trầm nhiều, thời nên kinh hành niệm Phật, hay khi tạp loạn nhiều thì nên ngồi ngay thẳng, yên lặng niệm mà. Giả sử đi hay ngồi đều không hợp, thời hoặc quy, hoặc đứng, cho đến tạm nằm, cũng đều cho phương tiện rộng rải, có thể niệm Phật được cả. Cốt yếu: bốn chữ hồng danh đừng để một niệm lãng quên, đó là yếu thuật hàng phục ma tâm vậy.
11 .- CHỖ nào cũng NIỆM PHẬT ÐƯỢC
Không luận chỗ sạch hay chăng, hoặc chỗ vắng vẻ hay chỗ chọn rộn, chỗ vừa dạ hoặc nơi thất ý, chỉ "Hồi quang phản chiếu" và suy nghĩ: những cảnh thế này hơn trăm ta đã gặp ngàn muôn ức lần, từ nhiều kiếp đến giờ, chỉ có việc "niệm Phật vãng sanh" là ta chưa có thể thực hành trọn vẹn được, nên vẫn còn bị lan quan trong vòng luân hồi. Giờ đây ta cũng chẳng quản niệm được cùng chăng, chỉ thề giữ chặt "tâm niệm Phật 'này, dầu chết cũng không DUT để" niệm đầu ". Tại sao? Bởi niệm đầu mà để một phút gián đoạn, thời tất cả thiện, ác, vô ký bao nhiêu tạp niệm lại sanh. Vì lẽ đó, nên dù lúc đi đại, tiểu tiện hay sản phụ lúc lâm bồn, chỉ chăm chú việc niệm Phật, càng khổ càng niệm, càng đau hơn nhiều càng niệm, như con thơ gọi mẹ, không sợ hiềm giận mẹ, nếu sợ mẹ giận mà không gọi nữa, tại đứa trẻ sẽ bị sa chân vào hầm phần nhơ nhớp, vì những sự dại dột do nó gây nên. Như thế chỉ có chết mất đi mà không làm sao được gặp mẹ.
12. NIỆM PHẬT CÓ Ðính THỜI HAY KHÔNG
Trọng pháp thứ mười một, không có định thời, nếu vậy sẽ ít người làm được. Bài này phương tiện nói có định thời là: sớm, tối hai thời, hoạch định thường khóa, từ nay đến suốt đời, không thêm, không bớt, ngoài ra trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, có thể niệm được một câu , thì nên niệm một câu, có thể niệm được nhiều câu, thì nên niệm nhiều câu, bất luận niệm lớn hay nhỏ. Cổ Nhơn có bảo: nó nói một câu tạp Nhiều niệm một câu Phật Ðẹp Để biết bao nhiêu!
13 .- CÓ ÐỐI TRƯỚC TƯỢNG HAY KHÔNG TRONG KHI NIỆM PHẬT?
Lúc đối trước tượng Phật, phải cho tượng Phật này thật là, không cần một câu chấp phương hướng nào, chẳng luận một thân nào trong ba thân của Phật, chỉ tự nghĩ: Ta chỉ tâm Nhựt, tâm chỉ nhut Phật, mắt nhìn tượng Phật, tâm niệm danh Phật, thật hết sức thành kính, mà hết sức thành kính tất được linh cảm. Lúc không có tượng Phật, nên ngồi ngay ngắn xoay mặt về phương Tây, lúc khởi động tâm niệm, nên niệm tưởng hào quang của đức Phật A Di Ðà trụ trên đỉnh đầu ta, mỗi niệm, mỗi câu, tự chẳng để rơi vào khoảng không, Hắc nghiệp cũng tiêu diệt có thể.
14 .- NIỆM PHẬT TRONG LUC BAN RON
Nếu niệm được một câu, thì nên niệm một câu, có thể niệm 10 câu, thì nên niệm 10 câu; chỉ làm sao trong 100 điều bận rộn có được trong khoảnh khắc một chút rảnh rang liền Bường bỏ thân tâm sáng suốt tụng trì .
Ngài Bạch Lạc Thiên có bài thi rằng:
Ði niệm A Di Ðà
Ngồi niệm A Di Ðà
Ví dù bận rộn như tên
A Di Ðà Phật niệm lên thường thường.
Người xưa dụng tâm như thế, thật không thể chê được!
15 .- LỰC NHÂN ROI NỀN NIỆM PHẬT
Trong đời có nhiều kẻ quá ư khốn khổ, muốn chút rảnh cũng không sao có được, nên không thể tu hành. Nay ta được rảnh rang, lại nghe biết được pháp niệm Phật này, cần phải Gò Găng, tương tục tâm thân thúc Liêm, chuyên trì Phật niệm; như thế mới không uống phí bóng tác quang âm. Nếu để tâm niệm trôi Bường, không làm được việc gì, luống tiêu bao tháng ngày, cô phụ bốn ân, một mai vô thường thoát đến, sẽ lấy gì để chống cự đây?
16 .- NGƯỜI SANG Giaù NỀN PHẢI NIỆM PHẬT
Phước đức của đời này đều từ việc tu hành kiếp trước. Những gì tôn quí Vĩnh Huê, quá nữa là các bực cao tăng chuyển thế. Nhưng tuy có Vĩnh Huê mà không được trường cửu, nếu lại tạo điều nghiệp chướng lúc khó thoát khỏi trầm luân biển. Vậy nên các ngài phải tự suy nghĩ: những gì ta có thể mang theo được khi nhắm mắt? Ấy là công đức niệm Phật. Cũng như thuyền đi nhờ nước. Thế nên, hoặc lập thất niệm Phật, hoặc mời chư tăng hướng dẫn mình niệm Phật, in khắc kinh sách Tịnh độ, hoặc đặt tượng Phật A Di Ðà để Chiêm ngưỡng niệm mà, việc làm tuy ít, nhưng phải dụng công cho nhiều , lại phải chí quyết vãng sanh, đó là con đường tu hành của tất cả mọi người, chẳng luận giàu, nghèo, sang, Hen. Làm vị sứ giả của ngôi Pháp vương còn gì tôn quý hơn!
17 .- Kế NGHEO HEN CUNG NỀN NIỆM PHẬT
Than ôi! Có kẻ đã đem thân làm nô lệ, bị người khác sai sử, vất vả, khổ sở, mà không cầu mong thoát khỏi, thì về sau càng khổ hơn.
Nên biết bốn chữ Hồng danh chẳng luận sang, hẹn giàu, nghèo, trẻ, già, trai, gái, chỉ cần mỗi ngày vào lúc sáng sớm chí tâm xây mặt về phương Tây, niệm 10 câu danh hiệu Phật, không xen, không DUT, để cầu sanh Cực Lạc, thì hiện đời sẽ được hưởng nhiều lợi ích, khi thác tự được vãng sanh. Ðức Phật A Di Ðà thiệt là chiếc thuyền cứu mạng cho mọi người trong biển khổ vậy.
18 .- Tinh tế NIỆM PHẬT
Ðã là người có trí huệ thì đừng để bị mê hoặc, cần phải hết sức tịnh tế niệm Phật để cho trí huệ được thêm kiên cố.
Phải biết, người trí niệm Phật thì thiên hạ sẽ có rất nhiều người niệm Phật.Người trí niệm Phật thời những kẻ tu hành theo ngoại đạo sẽ dễ trở về chánh đạo. Tại sao? Vì tiếng Tăm của người trí có thể mở lòng dạ họ, vì có tác dụng trí của người trí cứu roi họ.
19 .- LÃO THẬT NIỆM PHẬT
Ðã không cầu danh lợi, cũng không khoe tài năng, chắc thật tu hành thật là rất khó có người làm được. Tổ sư dạy: Về phương diện tham thiền, bởi tìm một người si độn cũng có không. Nay người niệm Phật chính lo mình không được si độn mà thôi. Hai chữ Lão Thật là một đại lộ thẳng tập đưa người sang Tây phương vậy. Tại sao? Vì hai chữ Lão Thật là ngoài bốn chữ A Di Ðà Phật không thêm một thể nào có thể vọng tưởng.
20 .- ÐƯỢC Ðiều VUI MỪNG, NHỚ NIỆM PHẬT
Nhơn hoặc nơi người mà vui, hoặc Nhơn nơi mà việc mừng, mối manh tuy nhỏ nhít, nhưng đều là những cảnh vui vẻ của kiếp người. Song phải biết cái vui đó nó hư Huyền Không thật, không lâu còn thể, vậy nên nương nơi giây phút tươi vui đó, xoay tâm niệm Phật, thời lúc được nhờ ánh hào quang của Phật, trong thuận cảnh DUT ấy bỏ đi ít nhiều ác niệm, những điều tốt đẹp liên miên, như ý tu hành, mãi đến lúc mạnh chung sẽ được vãng sanh Cực Lạc, há chẳng vui mừng sao lắm!
21 .- HUA NGUYỆN NIỆM PHẬT
Trì danh niệm Phật nguyên để cầu vãng sanh nhưng oai phong của chư Phật không thể nghĩ bàn, ông niệm danh hiệu của các Ngài thì sở nguyện đều tùy tâm. Vì lẽ đó, trong kinh dạy: niệm Phật có 10 điều lợi ích (xin xem phần sau). Những việc cầu cúng thần Quỉ, tạp tu sự sam, khan hứa nhiều ác nguyện, tin xăng những việc bói toán xam que, không bằng phương pháp dùng niệm Phật để cầu nguyện.
Có kẻ hỏi: VA như niệm Phật mà không ứng nghiệm thì sao?
Ðáp: Ông chưa niệm Phật mà đã lo không ứng nghiệm, chính cái Nhơn không ứng nghiệm đó đem đến cái kết quả không ứng nghiệm vậy. Nhơn thế nào thì quả thế nấy, há không đáng sợ lắm sao?
22 .- NIỆM PHẬT Ðề CẦU Cõi mơ
Phạm tất cả nghịch cảnh quanh ta, đều làm trái duyên nên có hiện (ta phải cố cam nhận chịu) không nên lại khởi ác niệm, để phải dẫn khởi oan trái đến mãi về sau không DUT. Ta phải nên tùy thuận nhận lãnh, có thể tránh được thời tránh, DUT được thời DUT, chỉ tùy nhân duyên mà đừng quên niệm Phật. Phật có vô lượng trí huệ, phước đức quang minh, Ngài sẽ gia hộ cho ta: dù gặp nghịch duyên, trái cảnh, cũng cảnh chuyển thuận thành, thuận duyên ngay.
23 .- HỔ THEN TỰ Gang NIỆM PHẬT
Phạm đời này hay kiếp trước, ác quả đã thành tựu, thì khổ báo lúc đến, mà một phần khổ ở đời này tức là một phần ác trong kiếp trước, không thể đổ thừa cho vận mạng bất tề, mà chỉ nên tự hổ phận mình chẳng sớm lo tu. Mỗi một khi tưởng Phật, tưởng như lông trong thân đều dựng đứng, năm vóc như rã rời, buồn thương, cảm mến, đau xót, không muốn sống. Như vậy thời mỗi câu, mỗi chữ từ trong gan, Tuy mà ra mới là Chơn cảnh niệm Phật.
Ngày nay kẻ tăng, người tục niệm Phật, hoặc miệng niệm mà tâm tán, hoặc chỉ nhiếp tâm lúc niệm, DUT niệm thì tâm mê. Lại có người đang lúc niệm Phật xen nói chuyện tạp. Thế thì dù niệm suốt đời cũng không linh cảm. Mọi người thấy vậy, cho rằng: niệm Phật vãng sanh là những lời láo khoét. Lỗi ấy há do Phật sao?
24 .- KHẨN THIẾT NIỆM PHẬT
Phạm người ở trong tất cả hoàn cảnh khổ đáng thương, mà ta không thương, tất trái với Nhơn tính, nhưng ở trong tất hoàn cảnh đáng thương, chỉ ta thương suong lam thì sao hợp được với Tánh Phật? Ðã thương thì phải tìm phương thoát khổ, phải tìm cách cho mọi người rốt ráo thoát khổ. Phải biết rằng: Phật sở dĩ được tôn xưng là Ðang Ðại Bi, vì Ngài hay cứu khổ cho chúng sinh. Ta làm lòng từ bi niệm Phật là cốt cầu lòng từ bi của Phật cho ban, cứu VOT khổ não cho chúng ta, thì cái niệm đó phải khẩn thiết đến bực nào?
25 .- CUNG DƯƠNG NIỆM PHẬT
Phạm gặp giai tiết (tiết đoan ngũ, tiết trung thu vv ...) hoặc ngày qua Phật, Bồ Tát thì nên hương đăng hoa quả tùy phận cúng dường, nhưng đó chỉ là tài cúng, chưa phải pháp cúng. Pháp cúng thuộc về tâm, quý hơn tất cả tài cúng. Gần đây, vì tà giáo Thạnh hành, bày đặt các pháp cúng kiến, la liệt quả phẩm, tam sanh, heo, dê, gà, vịt có ích gì cho sự tu hành? Thậm chí, còn bày bố trận đồ, chiêu hồn dẫn Quỉ, tà mị, dị đoan, càng làm cho hao tài Tổn mạng, dối dá bậy bạ, phỉnh gạt người đời. Chỉ pháp môn niệm Phật thì Văn Bình tiêu trừ không Tốn không hao, lại ít người chịu biết đến. Kính mong những trang thức giả đừng để bị lầm.
26 .- NIỆM PHẬT Ðề BÁO ÂN CHA MẸ
Ân của cha mẹ là cái ân to lớn phải làm sao nhút báo đáp? Cung Phụng tất cả những thức ăn uống, lập công danh để hiện đạt phụ mẫu, chỉ là phép báo đáp của thế gian; mặc dầu không phải là bất thiện, song xét cho tốt thì đây chưa phải trọn vẹn (vì dù sao cũng vẫn còn trong vòng luy khổ của kiếp người). Chỉ có cách là ta niệm Phật và khuyên cha mẹ niệm Phật, đem công đức ấy hồi hướng Tây phương, đó là gieo một hột giống kim cương, về sau ta và cha mẹ cùng tự được giải thoát. Huống chi một câu niệm Phật lại có thể tiêu được vô biên tội chướng. Những ai muốn báo thâm ân cha mẹ, không thể không biết pháp này.
27 .- Bồ Thị BẰNG CÁCH NIỆM PHẬT
Phạm thấy người khổ não, trước phải giúp cho họ một thân (cho cơm, cho áo) rồi sau mới an ủi khuyên họ niệm Phật. Bởi vì cứu cái khổ thời nhut trong, bố thí là gấp, mà cứu cái khổ nhiều kiếp, phương pháp niệm Phật lại gấp hơn. Hoặc thấy người hay vật bị nạn, sức mình không cứu được roi phải gấp niệm Phật cầu an cho hồn thức ấy. Hoặc đêm thanh tụng niệm cầu nguyện cho mọi loài thoát khỏi tai ương. Gặp lúc đao binh, tật dịch, năm canh trì niệm Phật danh, cầu cho chúng sanh được tiêu trừ mọi oan khổ. Nên quán tưởng: Một câu A Di Ðà Phật của ta đây, trên trời tốt Hữu đánh dưới suốt đáy phong luân mọi loài chúng sanh một thời đều được lợi ích. Cách bố thí đó thật vậy không thể nghĩ bàn.
28 .- TỰ TÂM NIỆM, TỰ TÂM NGHE
Tâm tưởng, rồi mới động đến lưỡi, lưỡi khua động thành tiếng lại trở vào tự tâm, là pháp: Tâm niệm tâm nghe vậy. Mà ông tâm niệm tâm nghe thời mắt không thể thấy bậy, mũi không thể ngửi bậy, thân không thể động bậy, vị chủ Nhơn ông (tự tâm) đã bị bốn chữ A Di Ðà Phật bắt cóc mất rồi.
29 .- NIỆM PHẬT TRONG TIẾNG NIỆM
Tiếng niệm Phật đã thuần thục rồi, thời trong sáu trần chỉ còn một thinh trần. Tất cả sáu căn hoàn toàn gởi nơi nhĩ căn (Lổ tai). Thân cũng không biết còn cảm tới lui, lưỡi cũng không còn biết khua động, ý cũng không còn phân biệt cảm biết, mũi cũng không còn cảm hít thở biết, mắt cũng không còn cảm thấy mở nhắm. Hai thứ viên thông của hai ngài Quán Âm và Thế Chí cũng tức là một, không là chi chẳng viên và chẳng là chi cả không thông. Vì căn tức là trần, trần tức là căn, căn và trần tức là thức. Mười tám giới đều dung hợp thành một giới. Trước chưa được thuần, lâu sau sẽ dần dần thâm nhập. Pham Trong khi niệm Phật, phải lựa một chỗ vắng, yên, sạch sẽ, khoảng 4,5 thước vuông, đi nhiễu một vòng tay phía mặt theo, rồi sau từ từ cất tiếng niệm Phật, tiếng cao dần dần lên, niệm như vậy độ 3 vòng trở lên sẽ tự cảm thấy tâm, tiếng để bay vòng quanh khắp thái hư, bao bọc cả 10 phương, trùm đầy toàn pháp giới. Ðó là cách an trụ thân tâm, thế giới vào trong tiếng niệm Phật, và đó là đem thân, tâm của mình một trong trụ tiếng niệm Phật niệm Phật mà. Ðây là cảnh thù thắng để tiêu diệt tâm địa phiền não nhơ trước, hành giải cần phải gắng tập cho kỳ được. (Bài này chỉ vẽ rõ ràng, không cần phụ giải)
30 .- NIỆM PHẬT TRONG ÁNH SÁNG CỦA TỰ TÂM
Phạm tiếng là tiếng của tự tâm, thì ánh sáng cũng là ánh sáng của tự tâm. Ông tiếng của tự tâm quanh lộn ở chỗ nào thì ánh sáng của tự tâm phóng ra ở chỗ ấy; nếu ta là một trong trụ tiếng của tự tâm niệm Phật mà, tức là một trụ trong ánh sáng của tự Phật vậy mà tâm niệm. Ðây cũng là cảnh thù thắng diệt được lòng tham phiền não nhơ bẩn, hành giả nên gắng siêng tu tập.
31 .- NIỆM PHẬT TRONG THỂ CỦA TỰ TÂM
Tiếng nói của tự tâm vòng quay và ánh sáng tự phát chiếu tâm, tự nhiên tâm thể phơi bày. Một Chơn tâm này như tấm gương tròn lớn (Ðại viên cảnh) rỗng thông sáng suốt, không ngăn ngại gì, mười phương, ba đời, ta, Phật, và chúng sanh, vòng khổ của đời trước, đài sen nơi cảnh tịnh đều là bóng trong gương cả. Cho nên niệm Phật trong tiếng tức trong ánh sáng, trong ánh sáng tức trong gương không phải một, khác. Ðây cũng là cảnh thù thắng cùng tốt, diệt hẳn được tâm nhơ, cần phải gia công hết lòng tu tập.
32 .- KHÔNG DUT
Buổi sáng niệm, buổi tối cũng niệm; vô sự niệm, hữu sự cũng niệm; chỗ sạch niệm, chỗ nhơ vẫn niệm, không một không niệm nào mà phải niệm Phật là. Giả sử hàng ngày có sự thù tiếp bạn bè, đãi đằng khách khua, có lúc gián đoạn, nhưng chỉ gián đoạn thinh niệm, chớ không thể gián đoạn niệm tâm được. Niệm Phật mà công phu đến thế, thì dễ thành Tam muội lắm.
33 .- KHÔNG TẠP
Không xen tạp niệm tức là Chỉ, Chỉ là Nhơn của Ðịnh, dừng được tạp niệm, thì chánh niệm (định) tự nhiên phát hiện. Tạp niệm có 3: Thiện, ác, và vô ký, trừ hết ba thứ mới là không tạp. Tâm cần vắng lặng, vắng lặng thời các niệm thiện, ác không sanh. Tâm cần sáng suốt, sáng suốt thời vô ký niệm không có. Ngoài niệm Phật không nên có tường vắng lặng, trong niệm có Phật nên thường sáng suốt rõ ràng.
34 .- KHÔNG DŨNG
không dừng tức là Quán, Quán là Nhơn của Huệ. Câu (niệm Phật) trước đã qua, câu sau chưa đến, câu hiện tại cũng không dừng. Cứ thế mà quán sát, rõ ràng nhưng không thể được (không câu chấp), không thể được nhưng lại rõ ràng. Ðuổi như vậy mãi sẽ thấu đạt lẽ vạn pháp duy tâm, tức Phật tức tâm, tức tâm tức Phật.
35 .- TỨC THIÊN TỨC PHẬT
Hoặc khởi từ một câu thoại đầu gọi là tham thiền, hoặc ngồi mà DUT niệm gọi là Tọa thiền. Tham hay Tọa đều là Thiền cả, Thiền hay Phật đều là tâm cả. Thiền tức là Thiền của Phật. Phật tức là Phật của Thiền. Pháp môn niệm Phật đâu có gì ngại với pháp tham thiền, Tọa thiền? Vả lại, người tham thiền có thể dùng bốn chữ A Di Ðà Phật làm một câu thoại đầu, niệm đến, lui niệm, niệm xuôi, niệm ngược, trở lại, xây qua không rời đương niệm, mặc dù không nói tham thiền, mà thiền ở trong đó rồi. Người Tọa thiền cần phải đến giai đoạn một niệm tương Ưng, hoat nhiên như vinh vào hỗ hư không, mới là Ðắc thủ. Niệm Phật đến lúc nhút tâm bất loạn, không phải là tương Ưng là gì?
Niệm đến lúc tâm không, không phải vĩnh viễn tương Ưng sao? Trong lúc niệm Phật, không hôn trầm, không tán loạn, chỉ, quán, định, huệ mỗi niệm viên thành; nếu muốn tìm thiền, thiền ở đâu nữa?
36 .- TỨC GIỚI TỨC PHẬT
Trì giới luật của Phật để trị thân, trì danh hiệu của Phật để trị tâm. Trì lâu thì thân thuần, niệm lâu được tâm không. Tánh của niệm hay Tánh của giới không hai; luôn luôn trì giới thì tội lỗi không hiện, luôn luôn niệm Phật, thời lúc lâm chung đánh tan được quan môn quỷ, vượt khỏi ba cõi. Nếu giữ giới đã có công phu, liền đem công đức này hồi hướng Tây phương, chắc được về trung phẩm. Còn như chưa có thể giữ trọn cả hai, thời nên phải siêng niệm Phật, như cứu lửa cháy đầu.
37 .- TỨC GIÁO TỨC PHẬT
Một Ðại tạng kinh đều từ tâm khởi, tâm nếu không Phật thì giáo lý cũng luống mà thôi. Nhưng có tâm ai mà không Phật? Chỉ vì tự mình không niệm vậy. Người có học giáo lý, tại có coi kinh Lăng Nghiêm, ma coi coi kinh Lăng Nghiêm lúc có kẻ chê đức Thế Chí mà trọng đức Quán Âm, một chút chấp trước đó cũng đủ kết thành nguồn gốc sanh tử, dù hay học, thấy xa, hiểu rộng, chẳng qua chỉ giúp cho cái mầm khổ thêm tuổi mà thôi, không giúp ích được gì trong việc thoát ly sanh tử. Xin hãy mau bỏ đi, bỏ tất cả, để tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương, gần gũi đức Di Ðà. Còn nếu không Bường bỏ được thì hãy đem công đức học kinh, giảng thuyết này hồi hướng Tây phương, phát bốn điều Thế Nguyên rộng lớn, cũng được kết quả không luống. Hoằng thoảng hoặc dương được pháp môn Tịnh Ðộ, nói cho người ta hiểu công đức niệm Phật, thời nháy mắt, động niệm đều là trang nghiêm Tịnh Ðộ, thế thì được vãng sanh thượng phẩm đâu còn nghi gì?
38 .- KHÔNG TRÌ Ma TRÌ
Khi vừa làm xong một việc gì, hay lúc DUT nói một lời nào, còn chưa kịp đá động đến câu niệm Phật, nhưng bốn chữ Hồng danh của Phật đã nổi hiện lên ngay. Ðây là trạng thái dễ thành tam muội (chánh định).
39 .- TRÌ mà không TRÌ
Trì danh niệm Phật không mỏi chán, khoan khoái lại càng khoan khoái hơn. Trong lúc niệm Phật, trì niệm bốn chữ thật rõ ràng, không đầu niệm lay động, bốn chữ bỗng nhiên tạm dừng. Cũng không phải có cái chữ niệm bốn tức, cũng không có cái niệm ngoài bốn chữ, như thế có thể tạm gọi là được thắng cảnh, chớ chưa phải thật tâm không. Nhưng siêng năng niệm Phật, cảnh này thường hiện, thời dần dần được tâm không. Nếu Nhơn một niệm tâm không bị hôn trầm liền thì gọi là Huệ không có. Phải biết rằng: tâm càng không thời niệm càng linh, tâm càng không thời niệm càng tịnh, đem cái ta trong tâm Phật mà niệm Phật ở trong tâm ta, không và bất không (có) đâu còn xứ sở? Ví như mặt trời, mặt trăng rực rỡ nơi Bửu cung, vòng quanh núi Tu Di, châu lưu chiếu thiên hạ. Ôi! Còn gì bằng Diệu giác được viên minh!
40 .- CÔ THÂN NIỆM PHẬT
Ty kheo tu hành không cần bạn lữ. Cảnh niệm Phật càng cô tịch càng hay! Cao thấp tùy hợp, Huon gấp tùy phần, cốt mong cầu được thành một khối (nhut tâm). Chính lúc bây giờ nên biết: thân côi nhưng tâm không côi, vì tâm của chư Phật và đức Di Ðà chưa từng tạm rời ta. Móng lòng là Phật biết, khởi niệm thì Phật hay, lo gì cô tịch? Nếu Pháp môn Tịnh độ còn điều gì chưa thiệt hiểu rõ, nên tìm kinh sách Tịnh độ mà coi. Như kinh A Di Ðà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thai Trí Giả Ðại Sư Thập Nghi Luận, Thiên Như Hòa Thượng Tịnh Ðộ Hoặc Vấn, Ðại Hữu Thiện Sư Tịnh Ðộ Chỉ Quy, Long Thơ Tịnh Ðộ Văn, Tịnh Ðộ Thần Chung , Tây Phương Công Cứ, Tây Phương Xác Chỉ, Di Ðà vv ... Vì vậy, Sao Ðây chỉ dẫn một ít điều rõ ràng dễ hiểu, ngoài ra, còn nhiều thứ hay ho hơn, không kể xiết. Nên tìm học hỏi nơi các bậc cao minh thông hiểu Tịnh độ.
41 .- KẾT KỲ NIỆM PHẬT
Kết kỳ là kết thất (7 ngày làm một kỳ), nếu kết kỳ một mình, thì nên sắm bốn thứ để ăn: cơm khô, trái cây, gừng sống, dầu mè; tám thứ để dùng: Lư Hương, đèn dầu, bồ đoàn (đồ để ngồi thiền), ghế dựa, áo bông (đồ ấm), khăn hay mũ, thùng vệ sinh, giấy vệ sinh (giấy sút). Ngoài 12 thứ đó, không để một thứ gì cả. Có thể trong suốt một tuần, không cho ai lai vãng, để rảnh rang niệm Phật.
Nếu có 5,6 người đồng phát tâm niệm Phật kết kỳ, thời cần phải thỉnh một vị hộ thất, lập qui điều cho nghiêm chỉnh dán ở trước cửa. Tất cả mọi cử động, uống ăn, hương hoa đăng quả, đều do vị hộ thất cung cấp đầy đủ, đồng thời những người thất cũng có thể suốt trong bảy ngày chí tâm niệm Phật. Nếu còn hạn cuộc trong tình chấp buộc ràng, chưa biết những điều lợi hại của việc tu hành, thì đừng nên sớm Khinh suất mà làm việc này.
42 .- Tu HỘI NIỆM PHẬT
4,5 người hẹn nhau hội họp tu pháp niệm Phật. Trước hết phải đặt điều ước, tự trát, sau mới bắt đầu niệm. Lúc đầu niệm thì một tiếng mỏ một tiếng niệm, một người xướng bao nhiêu người niệm theo, đều đều không nên so le, lộn xộn mà làm loạn động tâm người đồng niệm. (Pháp này không kết thất như pháp trên, mà tùy phương tiện tu tập thế thôi, bao nhiêu người cũng được, bao nhiêu ngày cũng không hạn cuộc.)
43.- NIỆM PHẬT ÐỂ THÀNH TỰU CHO NGƯỜI
Hoặc ở yên một chỗ niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc đồng với người khác kết kỳ niệm Phật. Hoặc đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy cho người biết, hoặc cho người mượn sách Tịnh Ðộ mà xem, hoặc phá những mối nghi lầm của người khác trong pháp môn này, hoặc khuyên người bền chí niệm Phật, những việc ấy đều tốt và đều có công đức cả. Nhưng nếu người trong lúc lâm chung mà có mình đến hộ niệm, khiến cho người bịnh luôn luôn nhớ câu niệm Phật, vừa nhớ vừa niệm, làm cho người ấy sau khi tắt hơi rồi được vãng sanh về cõi Tây phương, đó là thành tựu pháp thân huệ mạng cho người, công đức này còn thù thắng hơn. (Pháp này không có gì là khó hiểu cả.)
44.- KHI CÓ TAI NẠN NÊN NIỆM PHẬT
Phàm lúc xảy ra tai nạn, mà nhớ phát tâm niệm Phật, tất có kỳ ứng (ứng nghiệm lạ thường). Tuy rằng một nước bị can qua hay một làng bị dịch lệ, mà niệm Phật để cầu, thì một người niệm một người an, trăm người niệm trăm người an. Không phải Phật có lòng riêng, lúc nào cũng trong ánh sáng bình đẳng, vô tâm mà ứng hiện. Vì sao? Vì động niệm thành tiếng tự mình rõ biết hào quang sáng của đức Phật A Di Ðà trụ trên đỉnh đầu ta, thời tự nhiên mỗi niệm đầy đủ, mỗi niệm bền chắc, mỗi niệm dài lâu, thời hào quang của Phật chiếu đến gia hộ các vị thiện thần độ trì, tự mình có thể lìa khỏi nạn tai, xin đừng chuyển niệm.
45.- NIỆM PHẬT TRONG LÚC CHIÊM BAO
Nguyện lực bền chắc, công phu tinh nhuần, ban ngày giữ niệm khăn khăn, ban đêm vẫn giữ niệm khư khư, thời trong giấc chiêm bao tự mình có thể niệm Phật, đó là triệu chứng sắp vãng sanh, vậy phải giữ điều hòa và phải cố gắng lên mãi, đừng lui đừng loạn.
46.- NIỆM PHẬT TRONG LÚC BỊNH
Bịnh là cơ sắp chết, chết là mối quan hệ của các thánh, phàm, tịnh, uế. Trong lúc bịnh (bịnh nặng) phải khởi tưởng niệm là sẽ chết (để không sợ chết). Phải siêng niệm Phật, quyết định chờ chết, ắt có hào quang của Phật đến tiếp dẫn, làm toại chí nguyện vãng sanh của ta. Nếu trong lúc bịnh, dừng không niệm Phật thì tất cả sự ái luyến sợ sệt, phiền não hiện lên rần rần, các thứ tạp niệm nhứt tề nổi dậy. Thế thì con đường sanh tử lấy gì cứu vớt? Ngày xưa có một vị Tăng bịnh nặng, rên thành tiếng “Ôi cha.” bỗng tự biết người tu lúc nghĩ nhớ đến đạo mà lại rên như thế là sai, liền khởi niệm A Di Ðà Phật. Nhưng cơn đau không chịu dứt, nên một tiếng rên “ôi cha” là một tiếng niệm Phật tiếp theo, ngày đêm không dứt. Khi bịnh lành, thầy bảo mọi người: “Trong lúc bịnh tôi rên thành tiếng “ôi cha” và chen một tiếng niệm A Di Ðà Phật, hôm nay bịnh lành, tiếng A Di Ðà Phật hiện còn mà tiếng rên “ôi cha” chẳng biết biến đâu.” Hy hữu thay! Ðây là trường hợp tinh tấn trong lúc bịnh vậy.
47.- PHÚT LÂM CHUNG NÊN NIỆM PHẬT
Phút lâm chung nên cố gắng ghi nhớ 4 chữ A Di Ðà Phật đừng để sót quên. Nếu niệm lớn được thời niệm, còn không niệm lớn được thì niệm nhỏ. Trường hợp lớn nhỏ đều không niệm được (vì quá mệt) thì nên ghi khắc thầm tưởng 4 chữ trong thâm tâm, đừng cho quên sót. Những người hầu hạ chung quanh phải thường nhắc nhở khuyến khích người bịnh nhớ Phật, niệm Phật. Phải biết rằng: trong nhiều đời, nhiều kiếp, vì ta bị loạn niệm trong lúc này (gần chết) mà phải luân hồi mãi trong vòng ba cõi. Tại sao? Vì sanh tử, luân hồi đều do nhứt niệm làm chủ. Nếu nhứt niệm chuyên chú niệm Phật, thì thân tuy chết nhưng tâm thần không tán loạn, liền theo nhứt niệm ấy vãng sanh Tịnh độ. Vậy nên hãy nhứt tâm ghi nhớ bốn chữ A Di Ðà Phật đừng quên!
48.- PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI NIỆM PHẬT
Than ôi! Trong đời có thiếu gì kẻ không biết niệm Phật, có người cho niệm Phật là dị đoan nên không chịu niệm, người xuất gia cho niệm Phật là việc tất nhiên của mình phải làm, chớ không biết tại sao phải niệm, kẻ cuồng huệ biết có Phật, nhưng lại không khứng niệm, kẻ ngu si không biết Phật nên không niệm. Ðây là đem so sánh, còn có những ngu phu, ngu phụ, nghe nói lý nhơn quả cũng biết niệm Phật, nhưng lại mong cầu được phước báo đời sau, vẫn không thoát khỏi hột giống luân hồi.
Tìm kẻ thật vì đường sanh tử mà niệm Phật trong trăm người họa chăng chỉ có một hai! Nên biết rằng, người đã niệm Phật, tức xứng hợp với lòng từ của Phật, phát thệ nguyện rộng lớn tế độ chúng sanh. Tất cả tội cấu oan khiên thảy đều sám hối. Tất cả những công đức dù nhỏ dù lớn đều đem hồi hướng Tây phương, như thế mới là CHÁNH NHƠN NIỆM PHẬT.
Thuật giả: Giang Ðô Trịnh Vi Am
Dịch giả: Sa môn Thích Tịnh Lạc


Posted in kien-thuc-phat-hoc
« Ý Nghĩa Chữ Hiếu – Báo Giác NgộTỉnh Mộng (Trong ca khúc trong phim Tỉnh Mộng) »
 

Members (1)

 
 
 

Share Knol Stuff Please!

Blog Posts

not sure

Posted by Coupon Helper on August 4, 2018 at 8:48pm 0 Comments

cool stuff

Best Relocation services in India@ packers and movers gurgaon

Posted by HIMANSHI HIMANSHI on September 5, 2014 at 4:55am 0 Comments

packers and movers gurgaon

movers and packers mumbai

Strategies For Handling Belongings To Shift

 

It is just a relatively risk-free choice that will given that civilisation is present right now there will almost always be products to go. Regardless the way little you can reduce in size technological innovation associated with…

Continue

Purpose of Skilled Packers in addition to Movers inside Office in addition to Industrial Separation

Posted by Sanjeev Saxena on March 8, 2014 at 1:55am 0 Comments

Shifting company or industrial goods is quite a bit more intricate task from shipping connected with household stuff. It contains many stressful and intricate jobs that lead wonderful stress over the people. These kinds of relocations consist of handling connected with machines in addition to tools, bulky and large furniture, equipments, electronic goods many other such forms of stuffs. For most people it seriously isn't possible to deal with shipping each one of these stuffs with no…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving from one State to another easily

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

If that you are moving with a new talk about, there's a whole lot which needs to be done. In these cases, it really is good to experience a moving checklist to make sure you possess made every one of the necessary arrangements to your departure. Relocating with a new state is a big stage, so you must preferably start your preparations 2-3 months ahead of time. The explanation being--along using moving, you have to wrap issues up in your current place of residence also. A checklist will let…

Continue

Techniques for Moving Large Furniture Correctly

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

Looking for a lot of tips pertaining to moving pieces of furniture safely? Scroll down to learn about ways to prevent problems for the furniture and get away from injuries on the body even though moving hefty furniture.

 

If you're moving in to a new condominium, the process of moving and supplying heavy pieces of furniture items is perhaps quite demanding. Even in case you have sought professional help, you must make sure that the household items are usually handled while…

Continue

Tips for Packing as well as Moving

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

When one is moving into a new household, the likelihood of breaking as well as damaging a thing are excessive. While a lot of may believe that this is the chance that can be taken, we say who's isn't. However, if 1 knows the tips about how to pack as well as move correctly, then there might be no place for mishaps. There are usually professional movers who will help you to shift, packing every thing away carefully to be able to avoid any damage. However, not many companies will make an…

Continue

Methods for Moving along with Relocating

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

Moving derived from one of house to a different, or a single city to a different could be a very stress filled task by itself. To ensure that everything may be packed effectively, and that it reaches safely inside same condition to another location place, also to then abide by the rest of the moving list, is rather taxing. Though you might have hired packers along with movers for the exact purpose, you will quickly realize yourself continually stressing about whether or not they are handling…

Continue

The Responsibility of Moving Firm

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

Going in one spot for a yet another can be a challenging and also demanding period. As soon as transferring ones house or office you should encounter quite a few undesirable tiresome and also busy difficulties. There are plenty involving items that ought to be accomplished along the way associated with relocating or maybe switching; for example, taking connected with merchandise, filling, transferring, unloading, unpacking, for example. Most of these chores are tedious and also allow you to…

Continue

Knol Video


Badge

Loading…

© 2021   Created by knolstuff.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service